Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog povijesnog muzeja

Hrvatski povijesni muzej
Zagreb, Matoševa 9
 
Upravno vijeće Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu, na temelju Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) i Statuta HPM-a  raspisuje

 
NATJEČAJ
za  izbor i imenovanje
RAVNATELJA/RAVNATELJICE
HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA

 
 

    Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 
-       da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03,105/04,174/04 i 46/07.) te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi
-       znanje jednog svjetskog jezika
 
            Mandat ravnatelja je četiri godine.
            Ravnatelja imenuje Ministar kulture Republike Hrvatske.
   

   Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
            - diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
            - dokaz o radnom stažu  (potvrda HZMO-a ili e-zapis)
            - ponuđeni program rada i razvoja Muzeja za četverogodišnje
               razdoblje    
            - potvrdu o državljanstvu (presliku domovnice)
            - životopis
            - dokaz o znanju jednog svjetskog jezika
            - uvjerenje o nekažnjavanju iz kojeg je vidljivo da protiv njih nije
               pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
 

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 15 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Upravnom vijeću Hrvatskog povijesnog muzeja, Matoševa 9, 10 000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za ravnatelja”.

Nepotpune i nepravodobne prijave nećemo razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 


Upravno vijeće Hrvatskog povijesnog muzeja
Zagreb


 


Objava, 3.12.2014.