Natječaj za izbor i imenovanje ravanatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Rijeci

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U RIJECI


Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama / „NN“ 29/97,47/99 i 35/08/, članka 54. i 55. Zakona o arrhivskom gradivu i arhivima /“NN“ 105/97,64/00,65/09 i 125/11/, sukladno članku 19. i 20. Statuta Državnog arhiva u Rijeci , Državni arhiv u Rijeci raspisuje


N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravanatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Rijeci

Uvjeti:
-   završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili Visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju /“NN“ 123/03, 198/03, 174/04, 46/07/
-    položeni stručni ispit iz arhivske struke
-    objavljeni vrijedni stručni i znanstveni radovi
-    isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

Iznimno, za ravnatelja se može imenovati i kandidat koji nije položio stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi Arhiv, uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine od imenovanja.

Ravantelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni prilžiti:

-    životopis
-    dokaz o stručnoj spremi – izvornik ili ovjerovljena preslika diplome
-    presliku domovnice
-    presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke
-    popis radova
-    uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)

Rok za podnošenje prijave 8 dana od dana objave.

Pisane prijave s prilozima i dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Državni arhiv u Rijeci, Park Nikole Hosta 2, 51000 Rijeka , s naznakom „ Natječaj za ravantelja/ravnateljicu- ne otvarati“/. O rezultatu natječaja svi kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku. 
Objava, 29.10.2014.