Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto arhiviste/ice-pripravnika/ce

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARU
Županijska 5
32000 Vukovar
 
 
Na temelju izdane Suglasnosti Ministarstva kulture, za zapošljavanje (KLASA: 112-01/13-01/0812, URBROJ: 532-06-02-02/5-13-02 od 18.studenog 2013. godine), čl. 36. i 37. Statuta Državnog arhiva u Vukovaru, čl.25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN141/12), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Državnog arhiva u Vukovaru, ravnatelj Arhiva raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
 

za prijem zaposlenika na radno mjesto:

1. arhiviste/ice-pripravnika/ce, 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, s  mjestom rada Vinkovcima.

Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja prava, hrvatskog jezika i književnosti, latinskog jezika i književnosti, njemačkog jezika i književnosti, povijesti, odnosno VSS navedene struke sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07. i 45/09).
-  osposobljenost za rad na računalu
- poznavanje engleskog jezika
- probni rad 6 mjeseci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, pisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Državni arhiv u Vukovaru, Županijska 5, 32000 Vukovar, s naznakom »Za natječaj«.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.     
                                                                                                
  Državni arhiv u Vukovaru
 

Objava, 17.01.2014.