Natječaj za imenovanje intendantice/intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu

Na temelju članka 27 . Zakona o kazalištima (Narodne Novine, broj 71/06 i 121/13) i članka 20., 21, 23. Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Kazališno vijeće Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu raspisuje
 


NATJEČAJ
za imenovanje intendantice/intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu
 
 
Za intendanta Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 -  Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/11) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;
  • pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi;
  • afirmiranost na području kulture;
  • znanje najmanje jednog stranog jezika.
 
Intendantica/intendant  se imenuje na mandat od četiri godine.
Intendantica/intendant se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.
 
Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu sastavni je dio ovoga natječaja.
 
Kandidatkinje/kandidati imaju pravo na uvid natječajne dokumentacije koja sadrži osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu, te kadrovske i financijske pokazatelje, u kadrovskoj službi Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Zagreb, Trg maršala Tita 15; za vrijeme trajanja natječaja radnim danom (pon-pet), od 11 – 14 sati, uz potpisivanje izjave  da podatke iz dokumentacije neće javno iznositi niti objavljivati.
 
Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidatkinje/kandidati su dužni priložiti životopis i četverogodišnji program rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.
 
Natječaj je otvoren 30 dana od njegova objavljivanja, a u istom roku se primaju prijave kandidatkinja/kandidata.
 
Prijave s prilozima  podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, 10 000 Zagreb, s naznakom ''Natječaj za intendanticu/intendanta – NE OTVARAJ'' ili osobno na istoj adresi na urudžbeni zapisnik u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom i navedenom naznakom.
 
Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.
 
Kandidatkinje/kandidati će biti obaviješteni o  izboru intendantice/intendanta  najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
                                                                
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu 
Objava, 19.02.2014.