Natječaj za radno mjesto restauratora, područje rada: restauracija kamena - Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Stjepana Gunjače b.b, 21000 Split, na temelju članka 18. stavka 1. točka 13. Statuta Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split  (4/2014), članka 4. stavka 1. i članka 136. stavka 1. Pravilnika o radu (9/2012) i članka 25. stavka 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 141/12), te na temelju odluke Urbroj: 10-03/56/2014-2 od 29. rujna 2014. godine, uz prethodnu suglasnost  Ministarstva kulture Klasa: 112-01/14-1/0363 urbroj: 532-06-02-02/6-14-03 od 27. ožujka 2014, objavljuje
 
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
 
 
1. RESTAURATOR, područje rada: restauracija kamena – jedan (1) izvršitelj/ica
 
Vrsta radnog odnosa:
Rad na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, probni rad šest mjeseci.
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
 
Uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kiparstva ili visoka stručna sprema, smjer kiparstvo sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ili
- završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij konzervacije-restauracije ili visoka stručna sprema, smjer konzervacija-restauracija sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te
- deset godina radnog iskustva;
- od toga najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima restauracije-konzervacije kamena;
- položen stručni ispit za restauratora;
 
 
Prilozi uz prijavu:  
- životopis s popisom značajnijih restauracija koje je kandidat obavio;
- preslik diplome;
- preslik potvrde o položenom stručnom ispitu za restauratora;
- potvrdu o radnom stažu;
- uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna.
 
Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Rokovi: Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.  
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka natječaja.  
 
Podnošenje prijava: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Stjepana Gunjače b.b, 21000 Split.  
 
    
  
  MUZEJ HRVATSKIH
                                                                               ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA – SPLIT


 
Objava, 3.10.2014.