Natječaj za radno mjesto arhivista - Državni arhiv u Bjelovaru

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU
Trg Eugena Kvaternika 6
           

Na temelju članka 25. Statuta Državnog arhiv u Bjelovaru te članka 29. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br.141/12) ravnatelj arhiva raspisuje
 

N A T J E Č A J
 
            za radno mjesto arhivista – na neodređeno vrijeme
 
            Uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – ekonomskog smjera 
  • položen stručni ispit iz arhivske struke za zvanje arhivista

        Uz pismenu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • kratak životopis
  • presliku domovnice
  • presliku diplome
  • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za arhivista
  • uvjerenje o nekažnjavanju

        Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „ZA NATJEČAJ“ na adresu:
DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU, Trg Eugena Kvaternika 6. (nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati).
 

                                                                          
Objava, 24.06.2014.