Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto: kustos (m/ž) - Arheološki muzej Narona

Temeljem članka 29. Statuta Arheološkog muzeja Narona (Klasa: 612-05/14-N/04-1, Ur.broj:2148-14-159 od 06. svibnje 2014.), članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Arheološkog muzeja Narona, te na temelju izdane suglasnost za zapošljavanje Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/14-01/1178 Urbroj: 532-06-02-02/6-14-02 od
06.studenog 2014.), ravnatelja raspisuje
 
 NATJEČAJ
za prijem zaposlenika na radno mjesto:
 

1.      kustos (m/ž) – I. Odjel muzejskih zbirki – 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do povratka duže odsutnog zaposlenika
 
Uvjeti za radno mjesto:
-          završen diplomski sveučilišni studij arheologije ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij arheologije ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije ili visoka stručna sprema – smjer arheologija sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07)
-          položen stručni ispit za kustosa
-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci
-          poznavanje dva svjetska jezika
-          poznavanje rada na PC-u.
-           
Uz prijavu na natječaj obvezno je priložiti:
-          kratki životopis s opisom dosadašnjeg rada;
-          preslik diplome;
-          preslik potvrde o položenom stručnom ispitu;
-          potvrdu o radnom stažu;
-          dokaz o poznavanju stranog jezika;
-          uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta
optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 6 mjeseci).
 
Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom «ZA NATJEČAJ» na adresu: ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA, Naronski trg 6, 20352 Vid.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Priloženu dokumentaciju ne vraćamo.
 
                                                                           
Ravnatelj:
mr. sc. Toni Glučina

 
Objava, 19.11.2014.