Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

Temeljem članka 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01), članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članaka 13.,14. i 15. Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO od 2. travnja 2013. godine i članka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO od 09. rujna 2014. godine, Upravno vijeće Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO raspisuje
 

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Ansambla narodnih plesova
i pjesama Hrvatske LADO

 

Uvjeti:
-       završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili pak iz umjetničkog područja, odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH),
-       stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
-       koristi se barem jednim svjetskim jezikom u govoru,
-       najmanje pet godina radnog staža.
 
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
-          životopis,
-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
-          dokaz o pet godina radnog staža (potvrda o radnom stažu koju je izdao
           Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, izvornik),
-          domovnicu (preslik),
-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi
            kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, izvornik).
 
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
 
Kandidati će o ishodu natječaja biti obavješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "za natječaj"
Trg maršala Tita 6a
10000 ZagrebUpravno vijeće 
                                                                                            Ansambla narodnih plesova i
                                                                                              pjesama Hrvatske LADO


Objava, 12.11.2014.