Javni natječaj za radno mjesto: viši kustos - Tiflološki muzej

Na temelju Pravilnika o unutanjem  ustrojstvu i načinu rada Tiflološkog muzeja od 14.11.2014., Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, NN 141/12 od 12. prosinca 2012. i Suglasnosti za zapošljavanje koju je donijelo Ministarstvo kulture, Klasa: 112-01/14-01/1050, UrBroj: 532-06-02-02/6-14-04, od 20. studenog 2014., Tiflološki muzej raspisuje

 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
 
Za prijem zaposlenika na radno mjesto:
           

  VIŠI KUSTOS 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
 
Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te položen stručni ispit za kustosa.
 
-         smjer: Filozofski fakultet - povijest umjetnosti
-         stečeno zvanje viši kustos
-         aktivno znanje jednog svjetskog jezika
-         poznavanje rada na računalu
-         probni rad 6 mjeseci
 
Način provjere radne i stručne sposobnosti: provjerom obavljenih poslova u probnom roku.
 
Uz pisanu prijavu na oglas potrebno je priložiti životopis, pisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Tiflološki muzej, Šenoina 34/III, s naznakom “za natječaj”.
 
Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u zakonskom roku.
 
 
 
                                                                
                         
              Ravnateljica: 
mr. sc. Željka Bosnar Salihagić

 


Objava, 3.12.2014.