Natječaj za radno mjesto voditelj/ica marketinga, promidžbe i odnosa s javnošću u Muzejima Ivana Meštrovića, Split

Muzeji Ivana Meštrovića, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 46, na temelju čl. 25 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) raspisuju
 


N A T J E Č A J 
 
za radno mjesto u Muzejima Ivana Meštrovića,
Šetalište Ivana Meštrovića 46, Split

 
  • voditelj/ica marketinga, promidžbe i odnosa s javnošću – 1 izvršitelj/ica – neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci
 
Opći uvjeti:
VSS ili mag. struke -  ekonomski, filozofski, pravni ili srodni fakultet
 
Posebni uvjeti:
  • najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima marketinga i prodaje, promidžbe i odnosa s javnošću,
  • znanje najmanje jednog svjetskog jezika
 
Prednost:
  • visokoškolska naobrazba iz marketinga, upravljanja i srodnih  fakulteta
  • prednost imaju kandidati/kandidatkinje s radnim iskustvom na rukovodećim poslovima marketinga i promidžbe u ustanovama kulture,
  • sposobnosti organizacije i koordiniranja aktivnosti
  • poznavanje rada u okružju muzejske i umjetničke zajednice        
  • poznavanje drugog svjetskog stranog jezika
  • vozačka dozvola B kategorije
 
Prijavi za natječaj potrebno je priložiti:
dokaz o stručnoj spremi, ispis evidencije radnog staža, preslik domovnice, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen, ne starije od 6 mjeseci, životopis, uvjerenje o poznavanju stranog jezika.
 
Kandidati/kandidatkinje trebaju dostaviti pisani  tekst sa svojom vizijom djelovanja (max 2500 znakova s razmacima)
 
Posebno će se vrednovati kandidati s pisanim preporukama rukovoditelja-prethodnih poslodavaca.
 
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije zaključenja ugovora o radu.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na gornju adresu.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o kvalifikacijskom razgovoru, užem izboru i rezultatima natječaja biti obaviješteni putem službenih stranica MIM-a www.mestrovic.hr
 
 
                 Andro Krstulović Opara, ravnatelj

 
Objava, 05.03.2014.