Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

Temeljem članka 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01) i članaka 14. i 15. Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, Upravno vijeće Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO raspisuje

 
 

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Ansambla narodnih plesova i
pjesama Hrvatske LADO

 

 
Uvjeti:
 
 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili pak iz umjetničkog područja, odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09 i 63/11),
- stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
- koristi se barem jednim svjetskim jezikom u govoru,
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
 
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
 
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik),
- dokaz o pet godina radnog iskustva u struci (preslik),
- domovnicu (preslik),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, izvornik),
- prijedlog organizacije i poslovanja Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO.
 
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja.
 
Kandidati će o ishodu natječaja biti obavješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "za natječaj"
Trg maršala Tita 6a
10000 Zagreb
 
 Upravno vijeće

                                                                                  Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO 

Objava, 26.02.2014.