Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Splitu

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09) te članaka 25. Statuta državnog arhiva u Splitu raspisuje seNATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Splitu

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13)
– položen stručni ispit iz arhivske struke,
– da ima objavljene vrijedne stručne ili znanstvene radove
– da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Iznimno, na temelju čl. 54. st. 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, za ravnatelja/ravnateljicu Arhiva može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi Arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine od imenovanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 116/03)

Ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Splitu imenuje ministrica kulture Vlade Republike Hrvatske na četiri godine.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerovljeni preslik diplome)
– uvjerenje o položenome stručnom ispitu iz arhivske struke (izvornik ili ovjerovljeni preslik)
– domovnicu (izvornik ili ovjerovljeni preslik)
– životopis.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Splitu na adresu: Državni arhiv u Splitu, Glagoljaška 18, 21000 Split, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu«.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 Državni arhiv u Splitu

 
Objava, 17.10.2014.