Natječaj za radno mjesto: arhivski tehničar/ka - Državni arhiv u Gospiću

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture (klasa: 112-01/14-01/1177, urbroj: 532-06-02-02/6-14-02 od 19. studenoga 2014., čl. 24. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva raspisuje


NATJEČAJ

za prijem zaposlenika na radno mjesto:

– arhivski tehničar/ka, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

– SSS ekonomskog, upravnog i gimnazijskog usmjerenja
– poznavanje rada na računalu
– obvezno polaganje stručnog ispita.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili presliku (osim uvjerenja o nekažnjavanju koje se mora priložiti isključivo u izvorniku) sljedeću dokumentaciju:

– dokaz o stručnoj spremi
– domovnicu
– uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
– životopis.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu će im se dostaviti pisana obavijest.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata (povijest, opća kultura, informatika).

Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu, kao i komunikacijske vještine kandidata.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesa, podatci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljen na web-
-stranici Državnog arhiva u Gospiću (najmanje pet (5) dana prije testiranja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53000 Gospić, s naznakom: »Za natječaj«.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.Državni arhiv u Gospiću

 
Objava, 5.12.2014.