Natječaj za imenovanje intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Temeljem članka 27. Zakona o kazalištima, (Narodne novine br. 71/06, 121/13 i 26/14), članka 26. Statuta, Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka  r a s p i s u j e


 
N A T J E Č A J
za imenovanje intendanta/intendantice
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka
 
 
Uvjeti za kandidate/kandidatkinje:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera, kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  • najmanje 10 godina radnog iskustva u području kulture,
  • afirmiranost  i organizacijsko iskustvo na području izvedbenih umjetnosti,
  • znanje jednog svjetskog stranog jezika.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola
Kandidati/kandidatkinje su uz prijavu u obvezi podnijeti i četverogodišnji program rada Kazališta koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.
Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi, (diploma u izvorniku ili ovjerena preslika),
  • dokaz o radnom iskustvu u području kulture, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje najmanje 10 godina rada u području kulture),
  • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika, (preslika indeksa, potvrda, certifikat i sl. uz usmenu provjeru po potrebi).
Za vrijeme natječajnog roka Kazališno vijeće svakom će kandidatu/kandidatkinji osigurati uvid u utvrđeni programski i financijski okvir, u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje.
Pravo na uvid u navedenu dokumentaciju ostvaruje se svakog radnog dana za vrijeme natječaja u uredu pravnika na adresi sjedišta Kazališta u vremenu od 13:00 do 16:00 sati. Podatke koje uvidom u dokumentaciju sazna, kandidat/kandidatkinja ne smije javno iznositi niti objavljivati u koju svrhu će dati pisanu izjavu. 
Prijave se podnose na adresu: Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1/I, 51000 Rijeka, s naznakom «natječaj za intendanta – ne otvaraj» preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na urudžbeni zapisnik na istoj adresi u zatvorenoj omotnici sa ispisanom adresom i navedenom naznakom „natječaj za intendanta – ne otvaraj“.
Imenovanje se provodi prema postupku utvrđenom Zakonom o kazalištima, (Narodne novine br.71/06, 121/13 i 26/14), na mandat u trajanju od četiri, (4), godine.
Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave.
Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izvršenom izboru u roku koji ne može biti dulji od četrdeset i pet, (45), dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.


Kazališno vijeće
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka
 
 
 


Objava, 19.03.2014.