Natječaj za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje slijedećih poslova u orkestru Opere Kazališta - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA pl. ZAJCA RIJEKA
raspisuje
 

NATJEČAJ

za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje slijedećih poslova
u orkestru Opere Kazališta:

 

 
„član orkestra Opere- I violina tutti“, jedan izvršitelj,
„član orkestra Opere-II violina tutti“, jedan izvršitelj,
„član orkestra Opere-II violina tutti“, jedan izvršitelj - zamjena za vrijeme porodnog dopusta,
 

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje:
  • završena muzička akademija,
  • da s uspjehom polože audiciju.
 
Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis i fotopresliku diplome muzičke akademije.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka s naznakom na koji se posao prijava odnosi, (npr. „I violina tutti“, „II violina tutti“), i na adresu e-pošte: zajc@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu mail poruke na koji se posao prijava odnosi, a životopis i fotopreslika diplome dostavljaju se kao prilog u word ili pdf formatu.
Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u zgradi kazališta na dan 14.03.2014. godine. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati/kandidatkinje će biti pravovremeno obaviješteni.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u skladu s Zakonom o kazalištima i općim aktima.

Natječaj je otvoren osam dana i to od 05.03.2014. do 12.03.2014. u kojem roku se zaprimaju prijave na naprijed navedeni način.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.
 
Objava, 05.03.2014.