Natječaj za imenovanje ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07, 90/11), članaka 27. i 28. Statuta Javne ustanove »Hrvatski audiovizualni centar« te Odluke Upravnog odbora od 13. listopada 2014., raspisuje se
NATJEČAJ

– za imenovanje ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra (ž/m)

Ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra imenuje se na četiri godine, a njegove glavne zadaće su:

- organizira i vodi rad i poslovanje Centra,
- predstavlja i zastupa Centar,
- odgovara za zakonitost rada Centra,
- poduzima pravne radnje u ime i za račun Centra,
- predlaže Upravnom odboru Statut i ostale opće akte,
- organizira izvršenje i odgovoran je za provedbu akata i zaključaka Upravnog 
odbora, te drugih tijela HAVC-a,
- predlaže godišnji plan provedbe Nacionalnog programa,
- izvršava odluke o raspodjeli sredstava na temelju Nacionalnog programa
zaključivanjem ugovora s korisnikom sredstava,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Stručni uvjeti:

- završen diplomski sveučilišni studij (ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij) ili specijalistički diplomski stručni studij ili stečena VSS prema ranije važećim propisima - društvenih ili humanističkih znanosti ili akademije dramske umjetnosti
- najmanje pet godina radnog iskustva u audiovizualnim djelatnostima i znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis sa specifikacijom radnog iskustva u audiovizualnim djelatnostima,
- dokaz o radnom iskustvu,
- dokaz o stručnom zvanju (presliku diplome),
- dokaz o državljanstvu u preslici,
- dokaz o poznavanju stranog/stranih jezika,
- izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
- program rada Centra za mandatno razdoblje,
- koncept Nacionalnog programa za naredno razdoblje.Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od dvadeset i jedan (21) dan od dana objave natječaja u Narodnim novinama br.121/2014, 15. listopada 2014.godine na adresu:

Hrvatski audiovizualni centar, Nova Ves 18, 10 000 Zagreb, s naznakom »Za natječaj za ravnatelja«

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o ishodu natječaja u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.Upravni odbor Hrvatskog audiovizualnog centra


 

Objava, 15.10.2014.