Poništenje natječaja: Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta lutaka - Split

Poništava se objava natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta lutaka iz Splita, Tončićeva 1, u NN br. 54 od 30. 4. 2014., oglas br. 1438.

* * *

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima, (Narodne novine br. 71/06, 121/13 i 26/14) i članka 19. Statuta, Kazališno vijeće Gradskog kazališta lutaka raspisuje
 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta lutaka.

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje:

• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili s područja dramske umjetnosti,

• pet godina radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti,

• stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

• puna afirmacija na području kazališne i društvene djelatnosti

• znanje jednoga stranog jezika.

Dokazi i dokumentacija koje dostavljaju kandidati/kandidatkinje:

• životopis (dokazuju se stručne, radne i organizacijske sposobnosti te puna afirmacija na području kazališne i društvene djelatnosti)

• dokaz o stečenom obrazovanju (izvornik ili ovjereni preslik diplome)

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili ovjereni preslik domovnice)

• dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

• dokaz o aktivnom znanju jednoga stranog jezika

• uvjerenje o nekažnjavanju (uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci)

• četverogodišnji program rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelj/ravnateljica kazališta imenuje se na vrijeme od četiri godine na temelju ispunjavanja uvjeta i predloženoga četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave u Slobodnoj Dalmaciji i Narodnim novinama na adresu: Gradsko kazalište lutaka, Tončićeva 1, 21000 Split, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvaraj« preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na urudžbeni zapisnik na istoj adresi u zatvorenoj omotnici sa ispisanom adresom i navedenom naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvaraj«.

Za vrijeme natječajnog roka Kazališno vijeće svakom će kandidatu/kandidatkinji osigurati uvid u utvrđeni programski i financijski okvir, u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje.

Pravo na uvid u navedenu dokumentaciju ostvaruje se svakoga radnog dana za vrijeme natječaja u uredu tajnika na adresi sjedišta Kazališta od 10 do 13 sati. Podatke koje uvidom u dokumentaciju sazna, kandidat/kandidatkinja ne smije javno iznositi niti objavljivati u koju svrhu će dati pisanu izjavu.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izvršenom izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Gradsko kazalište lutaka
Split


 

Objava, 05.05.2014.