Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti

Upravno vijeće Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti, na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti (Urbroj: 02-108/2 od 5. rujna 2014.),  Zakona o muzejima (NN 142/98 i 65/09) i Statuta Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti, raspisuje
 
N A T J E Č A J
 
za izbor i imenovanje ravnatelja / ravnateljice Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti


 
Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 
▪ završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, ili da ima visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003., 198/2003., 105/2004., 174/2004. i 46/2007.) te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi
▪ znanje jednoga svjetskog jezika (prednost engleski).
 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
 
▪ životopis
▪ dokaz o stručnoj spremi (diplomu ili ovjerenu presliku)
▪ dokaz o znanju jednog svjetskog jezika
▪ domovnicu ili ovjerenu presliku
▪ dokaz o radnom stažu (potvrdu HZMO-a ili e-zapis)
▪ uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
▪ ponuđeni program rada i razvoja Muzeja za četverogodišnje razdoblje.
 
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na četiri godine.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 15 od dana objave natječaja na adresu:
Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Ulica sv. Ćirila i Metoda 3, 10000 Zagreb s naznakom “Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu” – ne otvarati.
 
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. 
 
Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Zagreb
 
 
Objava, 11.9.2014.