Javni natječaj za prijem zaposlenika arhivski tehničar/tehničarka - Državni arhiv u Zagrebu

„Temeljem izdane suglasnost za zapošljavanje (Klasa: 112-01/14-01/0538 Urbroj: 532-06-02-02/6-14-02 od 16.lipnja 2014. godine), članka 25. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu, a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Zagrebu i Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Državnog arhiva u Zagrebu, ravnatelj Arhiva raspisuje
 
 
               JAVNI NATJEČAJ
             za prijem zaposlenika:

 
 
                1. Arhivski tehničar/tehničarka na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, jedan / 1 / izvršitelj.
 
  
Uvjeti:
 
               1. SSS /Gimnazija/, 2 godine radnog iskustva, stručni ispit za zvanje arhivski tehničar, poznavanje jednog svjetskog jezika, aktivno služenje MS Office-om.
 
Ukoliko se ne jave kandidati s položenim stručnim ispitom za zvanje  arhivski tehničar, u obzir dolaze pripravnici.
 
Uz prijavu natjecatelji su dužni priložiti:
-          životopis
-          presliku svjedodžbe
-          presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zvanje arhivski tehničar
-          uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zagrebu, na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, 10000 ZAGREB s naznakom: „Za natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Zagrebu
 
 
Objava, 9. srpnja 2014.