Natječaj za radno mjesto: poslovni tajnik/ca - Gradski muzej Varaždin

Gradski muzej Varaždin
Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 3,
Varaždin

 
Na temelju članka 41. Statuta Gradskog muzeja Varaždin ravnatelj Gradskog muzeja Varaždin donosi sljedeći
 
 
JAVNI  NATJEČAJ
za radno mjesto:
 
  1. Poslovni tajnik/ca – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
      Uvjeti:
-       završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – pravni fakultet ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi  prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 63/11, 94/13 i 139/13),
-       znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (Word, Excel, internet)
 
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 
-          životopis,
-          domovnicu,
-          diplomu,
-          uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci).
           
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Natječajni postupak obuhvaća uz formalne uvjete i provjeru znanja (testiranje) sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta, provjere znanja na računalu i intervju.
Način objavljivanja prethodne provjere znanja, iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja, bit će objavljeni na Web stranici Muzeja, www.gmv.hr, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora.
Prijave se podnose na adresu: Gradski muzej Varaždin, Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 3, 42000 Varaždin, s naznakom „za natječaj“.
 
                       
 
                                                                                              Gradski muzej Varaždin

Objava, 26.11.2014.