Natječaj za radno mjesto vozač bibliobusa - knjižnični manipulant - Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Knjižnice od 30.06.2014. godine te članka 25. Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica raspisuje se
                                                                            

PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM
VOZAČ BIBLIOBUSA - KNJIŽNIČNI MANIPULANT
 

 
Jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca.
 
Uvjeti:  srednja stručna sprema (SSS), vozač motornog vozila «C» kategorije

Posebni uvjeti: znanje jednog stranog jezika, poznavanje korištenja računala, komunikacijske vještine, spremnost za permanentno usavršavanje.

Specifični uvjeti rada: rad u smjenama, timski rad, terenski rad.

Rok za podnošenje prijave:  16.07.2014.
 
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od zaključenja natječaja.
 
Uz prijavu priložiti:
      -    Životopis,
-          Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice),
-          Diplomu o završenom školovanju,
-          Dokaz o položenom vozačkom ispitu „C“ kategorije,
-          Potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 (šest) mjeseci.
 
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
 
Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju (prijavi potrebe za
radnikom) a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se
jednako na muški i ženski spol.
 
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se do 16.07.2014. godine na adresu:
 
Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica s naznakom ''za natječaj, vozač bibliobusa – knjižnični manipulant“.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
Ravnateljica:
mr.sc. Dijana Sabolović-Krajina,
knjižničarska savjetnica
Objava, 9. srpnja 2014.