Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Pula Film Festivala

Na temelju članaka 5. i 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01) i članaka 21. i 22. Statuta Pula Film Festivala, Upravno vijeće Pula Film Festivala objavljuje
 
 
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Pula Film Festivala
 
 
Uvjeti:
- magistar struke odnosno društvenih znanosti ili stručni specijalist društvenih znanosti  kao i osoba koja je stekla visoku stručna spremu društvenog smjera sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja/ice
- 5 (pet) godina radnog iskustva u organizaciji kulturnih djelatnosti
- znanje najmanje jednog stranog jezika
- poznavanje rada na računalu
 
Ravnatelj/ica se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine.
 
Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
  1. Diplomu u originalu ili preslici
  2. Popis poslodavaca kod kojih je kandidat bio u radnom odnosu, uz opis poslova i radnih zadataka
  3. Dokaz radnog staža u struci - elektronski zapis ili potvrda HZMO-a
  4. Izjavu o poznavanju stranog jezika i rada na kompjuteru
 
Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidati su dužni priložiti domovnicu, životopis i prijedlog četverogodišnjeg programa rada Pula Film Festivala.
 
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili neovjerenoj preslici. Odabrani kandidat dužan je predočiti originalne dokumente prije izdavanja rješenja o prijemu.
 
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 14.03.2014. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.
Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se Upravnom vijeću Pula Film Festivala, Uspon na Kaštel 2, p.p. 29, 52100 Pula, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu“; poštom ili osobno radnim danom od 08:00 – 12:00 sati.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.