Natječaj za prijam u radni odnos u UJ Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina

Muzeji Hrvatskog zagorja; Gornja Stubica raspisuju


JAVNI NATJEČAJ

za prijam u  radni odnos u UJ Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina

 
1. vodiča – 4 izvršitelja, sa sljedećim stručnim uvjetima: SSS upravne ili opće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u i poznavanje jednog svjetskog jezika. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (sezonski poslovi).

2. prodavača – 3 izvršitelja, sa sljedećim stručnim uvjetima: SSS trgovačke, tehničke ili opće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u i poznavanje jednog svjetskog jezika. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (sezonski poslovi).

za prijam u  radni odnos u UJ Dvor Veliki Tabor, Desinić

3. vodiča-prodavač – 2 izvršitelja, sa sljedećim stručnim uvjetima: SSS upravne ili opće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u i poznavanje jednog svjetskog jezika. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (sezonski poslovi).

za prijam u  radni odnos u UJ Muzej seljačkih buna Gornja Stubica

4. vodiča-prodavač – 1 izvršitelj, sa sljedećim stručnim uvjetima: SSS upravne ili opće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u i poznavanje jednog svjetskog jezika. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (sezonski poslovi).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 149/09.), uvjete iz Zakona o muzejima (NN 142/98, 65/09) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta) naziv radnog mjesta i redni broj za koje podnose prijavu.

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• presliku svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi
• uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
• presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu
• dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne godine
• životopis.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Odabir će biti izvršen nakon provedenog intervjua s kandidatima/kandidatkinjama.
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua biti će objavljeni na web stranici Muzeja Hrvatskog zagorja - www.mhz.hr.
 
Prijave s privitcima dostavljaju se Muzejima Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijam u radni odnos u MHZ«.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
 Muzeji Hrvatskog zagorja
Ravnateljica:
mr. sc. Vlasta Krklec
 
Objava, 05.03.2014.