Natječaj za radno mjesto: Rukovoditelj/ica Odjela za promociju i plasman

Republika Hrvatska
Hrvatski audiovizualni centar
Zagreb
Nova Ves 18

Na temelju čl.29. Statuta Hrvatskog audiovizualnog centra, ravnatelj Centra raspisuje

Natječaj
za radno mjesto

Rukovoditelj/ica Odjela za promociju i plasman

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad šest mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

- završen diplomski sveučilišni studij (ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij) ili specijalistički diplomski stručni studij ili stečena VSS prema ranije važećim propisima - humanističkih ili društvenih znanosti ili Akademija dramske umjetnosti,
- 5 godina radnog iskustva u struci,
- znanje najmanje dva strana jezika.

Prednost imaju kandidati s prethodnim iskustvom u poslovima promocije, oglašavanja, međunarodne filmske suradnje, s istaknutim komunikacijskim vještinama te iskustvom u organizaciji zahtjevnih projekata u okolnostima kratkih rokova i povećane odgovornosti.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i navedenih u uvjetima natječaja.

Odabrani kandidati će putem maila biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis,
- diplomu kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta za ovo radno mjesto,
- uvjerenje o nekažnjavanju, izvornik, ne stariji od šest mjeseci,
- dokaz o ispunjavanju uvjeta natječaja,
- motivacijsko pismo,
- dokaz o državljanstvu u preslici,
- radnu knjižicu u preslici

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 18/13) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se zaključno s ponedjeljkom 14. travnja 2014., na adresu: 

Hrvatski audiovizualni centar
Nova Ves 18
10000 Zagreb
s naznakom "Za natječaj za Rukovoditelja/icu Odjela za promociju i plasman".


Hrvatski audiovizualni centar
Hrvoje Hribar, ravnatelj
Zagreb, 04.04.2014.