Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto: arhivski tehničar/ka - Državni arhiv u Varaždinu

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture (KLASA: 112-01/14-01/0662, URBROJ: 532-06-02-02/6-14-02 od 02. rujna 2014. čl. 25. i 26. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu, čl. 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Varaždinu, ravnatelj Arhiva raspisuje

NATJEČAJ
za prijem zaposlenika na radno mjesto:
 

1. arhivski tehničar/ka, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme-zamjena za porodiljni dopust – radno mjesto u ASC Krapina, Velika Ves 137.
 
Uvjeti za radno mjesto:
– SSS
– društveni ili humanistički smjer
– radno iskustvo na poslovima u arhivu u trajanju od najmanje  6 mjeseci
– osposobljenost za rad na računalu
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
– dokaz o stručnoj spremi
– domovnicu
– uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
– dokaz o radnom iskustvu – preslik radne knjižice
– životopis
 
Tražena dokumentacija može se priložiti u obliku neovjerenih preslika. Izabrani kandidati su dužni prije sklapanja ugovora o radu predočiti originale traženih dokumenata.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Državni arhiv u Varaždinu, Trstenjakova 7, 42000 Varaždin s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

Ravnatelj:
Damir Hrelja, prof.
 
Objava, 19.9.2014.