Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru – UNESCO-ov centar kategorije II, temeljem članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 5. Uredbe o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju (“Narodne novine“ broj 33/08) i članka 15. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru raspisuje 


NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- priznato stručno iskustvo na području zaštite kulturne baštine 
- aktivno znanje najmanje jednoga stranog jezika 
- stručne, radne i organizacijske sposobnosti za uspješno vođenje Centra. 

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. preslik domovnice,
2. životopis,
3. potvrda o nekažnjavanju,
4. dokaz o završenoj školskoj spremi (preslik diplome),
5. dokaz o poznavanju stranog/stranih jezika.

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti kratak tekst sa stateškom vizijom i prijedlogom programa razvoja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru za razdoblje od četiri godine.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose pisanim putem na adresu: 
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1
23 000 Zadar
, s naznakom: “Za natječaj” u roku od petnaest dana (15) od objave javnog natječaja u Narodnim novinama i u dva dnevna glasila koja izlaze na području sjedišta Centra.
Molbe za natječaj treba dostaviti na hrvatskom jeziku i jednom od radnih jezika UNESCO-a (engleski ili francuski).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Sukladno članku 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, ravnatelja/icu imenuje ministar nadležan za kulturu na prijedlog predsjednika Vijeća, u dogovoru s glavnim direktorom UNESCO-a na razdoblje od četiri (4) godine.