Natječaj za radna mjesta arhivista - Državni arhiv u Zagrebu

 „Temeljem izdane suglasnost za zapošljavanje (Klasa: 112-01/14-01/0336 Urbroj: 532-06-02-02/4-14-02 od 11.ožujka 2014. godine), članka 25. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu, a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Zagrebu i Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Državnog arhiva u Zagrebu, ravnatelj Arhiva raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijem zaposlenika: 
1. arhivist (m/ž) u I. Odjelu za sređivanje i obradu  arhivskog gradiva - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme


2. arhivist (m/ž) -  u Odjelu za zaštitu arhivskog gradiva izvan arhiva - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (do povratka nenazočnog radnika)

Uvjeti za radno mjesto pod 1.:

1.1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07. i 45/09) – društvenog ili humanističkog smjera

1.2. položen stručni ispit za zvanje arhivist
1.3. temeljna informatička osposobljenost i vještine
1.4. obvezatno znanje latinskog jezika
1.5. poznavanje drugog stranog jezika ( njemački, engleski)
1.6. probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti za radno mjesto pod 2.:

2.1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07. i 45/09) – društvenog ili humanističkog smjera.
2.2. položen stručni ispit za zvanje arhivist                                                   
2.3. temeljna informatička osposobljenost i vještine
2.4. poznavanje stranog jezika (engleski, njemački)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Kandidati koji se natječu za oba radna mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
Uz prijavu na natječaj za radno mjesto pod 1. i pod 2. kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti u izvorniku ili presliku, osim uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak koji se mora priložiti isključivo u izvorniku, sljedeću dokumentaciju:

- životopis
- uvjerenje o državljanstvu
- uvjerenje o položenome stručnom ispitu.
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
- dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice i elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.)
- uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6
mjeseci)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zagrebu, na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, 10000 ZAGREB s naznakom: „Za natječaj“.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Državni arhiv u Zagrebu
R a v n a t e l j:
 
                                                                                            Darko Rubčić, prof. 
Objava, 18.04.2014.