Natječaj za prijem zaposlenika na radna mjesta: arhivski tehničar/ka, voditelj/ica financijsko-knjigovodstvenih poslova, spremač/ica - Državni arhiv u Varaždinu

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture (KLASA:112-01/14-01/0367, URBROJ:532-06-02-02/6-14-02 od 14. ožujka 2014. g. i  KLASA:112-01/14-01/0388, URBROJ:532-06-02-02/6-14-02 od 04. travnja 2014. g.),  čl. 25. i 26. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu, čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Varaždinu, ravnatelj Arhiva raspisuje
 

N A T J E Č A J
za prijem zaposlenika na radno mjesto
 
 
 1. arhivski tehničar/ka, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

  Uvjeti:
 • SSS, gimnazija
 • radno iskustvo na poslovima u arhivu u trajanju od najmanje 12 mjeseci
 • položen stručni ispit za zvanje arhivskog tehničara
 • osposobljenost za rad na računalu
 • probni rad 2 mjeseca
 1. voditelj/ica financijsko-knjigovodstvenih poslova, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

  Uvjeti:
 • VSS, ekonomski smjer
 • tri godine radnog iskustva u struci
 • osposobljenost za rad na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • probni rad 3 mjeseca
 1. spremač/ica, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

  Uvjeti:
 • završena osmogodišnja škola
 • probni rad 1 mjesec
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • dokaz o stručnoj spremi
 • domovnicu
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • dokaz o radnom iskustvu (za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2)
 • životopis
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1)
 
Tražena dokumentacija može se priložiti u obliku neovjerenih preslika. Izabrani kandidati su dužni prije sklapanja Ugovora o radu predočiti orginale traženih dokumenata.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:
Državni arhiv u Varaždinu, Trstenjakova 7, 42000 Varaždin s naznakom „Za natječaj“.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Objava, 16.04.2014.