Natječaj za prijam voditelja računovodstvenih poslova - Arheološki muzej u Splitu

Na temelju članka 25. stavak 2. alineja 8. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, a sukladno suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske, klasa: 112-01/14-01/0911, urbroj: 532-06-02-02/6-14-02, od 12. rujna 2014. godine, ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu raspisuje


JAVNI NATJEČAJ


za prijam u javnu službu voditelja računovodstvenih poslova na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.


Uvjeti:
-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij ekonomskog smjera (VSS ekonomske struke);
-          5 godina radnog staža u struci.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-adresu).

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:
-          životopis;
-          preslik domovnice;
-          preslik diplome;
-          elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj
evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
-          dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
(uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima);
-          uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave se podnose najkasnije u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
 
Prijave se podnose na adresu: Arheološki muzej u Splitu, Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split s naznakom „ZA NATJEČAJ“.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                 
Arheološki muzej u Splitu
                                                                                                               Ravnatelj
                                           Mr. sc. Damir Kliškić

 
Objava, 26.9.2014.