Natječaj za radno mjesto: voditelja računovodstva - Državni arhiv u Splitu

Temeljem izdane suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/14-01/0386, Ur. broj: 532-06-02-02/6-14-02, od 04. travnja 2014. godine), članka 24. Statuta Državnog arhiva u Splitu, a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Splitu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Splitu, ravnatelj Arhiva raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prijem zaposlenika


 
Voditelj računovodstva – 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09) ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09) – ekonomskog smjera,

-  tri godine radnog iskustva u struci

-  temeljna informatička osposobljenost i vještine te

-  probni rad (VSS – 6 mjeseci; VŠS – 3 mjeseca)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektronske pošte).

Uz prijavu za natječaj za radno mjesto kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerovljenom presliku, osim uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, koji se mora priložiti isključivo u izvorniku, slijedeću dokumentaciju:

- životopis
- uvjerenje o državljanstvu
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diplomu)
- dokaz o radnom stažu (presliku radne knjižice i elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.)
- uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se
Državnom arhivu u Splitu, na adresu: Državni arhiv u Splitu, Glagoljaška 18, 21000 Split, s naznakom: “Za natječaj“.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku
Državni arhiv u Splitu

 
Objava, 30.04.2014.