Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Zagrebu

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97 i 47/99 i 35/08), članaka 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00,  65/09 i 125/11), a sukladno čl. 26. i 27. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu, Državni arhiv u Zagrebu raspisuje

 
 
NATJEČAJ
 
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Zagrebu
 
 
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij, ili stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07.)
- položen stručni ispit iz arhivske struke
- objavljeni vrijedni stručni ili znanstveni radovi
- isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
- iskustvo na rukovodećim poslovima
Iznimno u skladu s člankom 54. st. 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima i člankom 26. st. 2. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu za ravnatelja Arhiva može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi Arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine od imenovanja.
Ravnatelja/icu Državnog arhiva u Zagrebu imenuje ministar kulture Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.
 
Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola (sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08).
 
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
- životopis s podacima o radnom iskustvu
- presliku domovnice
- dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi (preslika diplome)
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- popis radova
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 
  
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zagrebu na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, Zagreb, s naznakom «Natječaj za ravnatelja/ravnateljice».
 
O rezultatu natječaja kandidati/kandidatkinje obavijestit će se u zakonskom roku.
 
 
 
                                                                    
   Državni arhiv u Zagrebu
                                                           Ravnatelj: Darko Rubčić, prof.
 

Objava, 15.10.2014.