Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Tiflološkog muzeja u Zagrebu

Na temelju Zakona o muzejima ( NN 142/98 i 65/09) i Statuta Tiflološkog muzeja Upravno vijeće Muzeja, na sjednici održanoj 12. 05. 2014. donosi odluku o raspisivanju  
 
NATJEČAJA
 
za imenovanje ravnatelja/ice Tiflološkog muzeja

 
 
Za ravnatelja/icu se može imenovati osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi
  • aktivno znanje jednog svjetskog jezika
 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
 
- životopis
 
- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 
 -dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog  jezika
 
- dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice)
 
- domovnicu (preslik)
 
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 
- Program rada za četverogodišnje razdoblje
 
 
Ravnatelj se imenuje na četiri godine.
 
 
Prijave sa prilozima dostavljaju se, u roku od 15 dana  od dana objave natječaja, na adresu:
Tiflološki muzej, A. Šenoe 34/lll, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za ravnatelja”.
 
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
                                                                                           
           Tiflološki muzej
                                                                                                             Zagreb

 
 Objava, 16.05.2014.