Natječaji za radna mjesta restauratora tehničara, konzervatora-restauratora, glavnog knjigovođu, konzervatora dokumentaristu

Hrvatski restauratorski zavod
Zagreb, Nike Grškovića 23
  
Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 02/97 i 119/01) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje
 


 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 
 
na sljedećim radnim mjestima:

1. RESTAURATOR TEHNIČAR 
        tri (3) izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Restauratorskom odjelu Split, Odsjek za kamenu plastiku, Služba za odjele izvan Zagreba s mjestom rada u Splitu

2. KONZERVATOR-RESTAURATOR:   
        2.1.
pet (5) izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Restauratorskom odjelu Split, Odsjek za kamenu plastiku, Služba za odjele izvan Zagreba s mjestom rada u Splitu
        2.2. jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme - zamjena za nenazočnu radnicu s punim radnim vremenom u Odjelu za drvenu polikromiranu skulpturu, Odsjek IV, Služba za pokretnu baštinu s mjestom rada u Zagrebu

3. GLAVNI KNJIGOVOĐA:
         jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme - zamjena za nenazočnu radnicu (bolovanje) u Financijsko-računovodstvenom odjelu, Služba za opće pravne, financijske i administrativne poslove s mjestom rada u Zagrebu

4. KONZERVATOR DOKUMENTARIST:
         jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (4 sata dnevno) u Odjelu za zidno slikarstvo i mozaik, Služba za nepokretnu baštinu, s mjestom rada u Zagrebu za potrebe međunarodnog projekta EwaGlos u sklopu programa Europske unije Kultura 2007-2013.
 
 
UVJETI:

 • Za radno mjesto pod rednim brojem 1.: SSS odgovarajuće struke, stručno zvanje restauratora tehničara, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09) odgovarajuće struke, stručno zvanje konzervator-restaurator, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 3.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09), ekonomski ili drugi odgovarajući smjer, 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta.
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 4.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09) društveno-humanističkog smjera, stručno zvanje konzervatora dokumentarista, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
 
 
OSTALI UVJETI:
 • Za radna mjesta pod rednim brojem 1.: izgrađen osjećaj odgovornosti, manualne vještine, izgrađene radne navike, savjesnost, organiziranost, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 2.: izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, komunikacijske sposobnosti, sposobnost prezentacije, organizirnost, pedantnost, savjesnost, spremnost na suradnju, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 3.: sistematičnost, organiziranost, pedantnost i savjesnost, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 4.: izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, komunikacijske sposobnosti, sposobnost prezentacije, organizirnost, pedantnost, savjesnost, spremnost na suradnju, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom
 
Opis poslova:
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 1.: preventivno i kurativno konzerviranje i restauriranje predmeta od kulturnog i povijesnog značenja u okviru jedne od zanatskih tehnika ili tehnika primijenjene umjetnosti, izrađivanje tehničke dokumentacije - programa, troškovnika i evidencija izvođenja radova, izrađivanje evidencije korištenja materijalnih resursa, po potrebi obavljanje dužnosti pripravničkog mentora
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 2.: istraživanje likovnih i tehničkih značajki, slojevitosti i ugroženosti umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja, preventivno i kurativno konzerviranje i restauriranje umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja uz primjenu arhivskih i literarnih izvora i namjenskih ekspertiza, izrađivanje tehničke dokumentacije stanja i ugroženosti objekata prije zahvata, troškovničkih, programskih i izvedbenih evidencija, tehničke dokumentacije i evidencije korištenja materijalnih resursa na zadanu temu, sudjeluje u praćenju izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova, po potrebi obavljanje dužnosti pripravničkog mentora, voditelja radova i konzervatorskog mentora
 • Za radno mjesto pod brojem 3.: odgovoran za unos podataka u Glavnu knjigu Zavoda na temelju uredne i vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije, kontira knjigovodstvenu dokumentaciju na način da se osigura praćenje troškova i prihoda po nosiocima troška odnosno po programu, temeljem naloga za fakturiranje ispostavlja račune naručiteljima, izrađuje mjesečna izvješća o naplati i izvještava nadređenog o problemima, ustrojava kontni plan, sudjeluje u organizaciji vođenja i usklađivanja Glavne knjige i pomoćnih evidencija, izvještava o stanju i izvoru sredstava, prihoda i rashoda, kupaca i dobavljača, prati relevantne propise
 • Za radno mjesto pod brojem 4.: uz suradnju i nadzor višeg konzervatora dokumentarista ili konzervatora savjetnika dokumentarista obavlja konzervatorska istraživanja što podrazumijeva: prikupljanje i obradu bibliografije određenog spomenika, izradu ili dopunu povijesnih, povijesno-umjetničkih i arhivskih istraživanja, vođenje konzervatorskih istraživanja na spomeniku, upućivanje materijala na analizu, određivanje stilske pripadnosti, utvrđivanje faza i slojevitosti, valorizaciju i suradnju na izradi prijedloga zahvata te sudjelovanje u praćenju samih radova, uz suradnju i nadzor višeg konzervatora dokumentarista ili konzervatora savjetnika dokumentarista izrađuje, obrađuje i pohranjuje pisanu, grafičku i fotografsku dokumentacijsku građu te unosi obrađene podatke u standardne evidencije (baze podataka, kartice, popisi dokumenata i dr.) koji rad obuhvaća: izradu dosjea objekta, izradu fototečnih kartica i vođenje fototeke, izradu radnih fotografija tijekom rada na spomeniku, vođenje zbirke elaborata, proučavanje, razradu i primjenu informacijsko-dokumentacijskih sustava Zavoda (BREUH), evidenciju stanja na terenu, priprema i daje na uvid i korištenje dokumentaciju djelatnicima Zavoda, te uz odobrenje i vanjskim korisnicima, radi na unapređivanju teorije i metodologije konzervatorsko-restauratorske struke obrađivanjem tema vezanih uz zaštitu spomenika, sudjelovanjem u izradama mišljenja o stanju spomenika i prethodnim zahvatima, po potrebi obavljanje dužnosti pripravničkog mentora, voditelja radova i konzervatorskog mentora
 
Za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3. i 4.:
 • životopis
 • domovnicu ili presliku
 • diplomu ili presliku
 • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 
Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 1.:
 • presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje restaurator tehničar, uža specijalnost kamena plastika
Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 2.:
 • presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje konzervator-restaurator, uža specijalnost drvena polikromirana skulptura
Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 4.:
 • presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje konzervator dokumentarist
 
  
Ravnopravno se mogu natjecati kandidati ženskog i muškog spola.

Prijave na natječaj s potpunim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i Zavodu za zapošljavanje. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave se podnose poštom na adresu:
 
Hrvatski restauratorski zavod
Nike Grškovića 23, p.p. 23
10 002 Zagreb
 
 
s naznakom „Za natječaj“ i naznakom radnog mjesta za koje se kandidat natječe.
 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
 
 
 
Hrvatski restauratorski zavod 

Objava, 15.01.2014.