Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Državnog arhiva u Virovitici

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99. i 35/08.), čl. 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09. i 125/11), a sukladno čl. 24. i 25. Statuta Državnog arhiva u Virovitici, Državni arhiv u Virovitici raspisuje
 

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Državnog arhiva u Virovitici
 
Uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju /Nar. novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07/
- položen stručni ispit iz arhivske struke
- objavljeni vrijedni stručni ili znanstveni radovi
- da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
Iznimno se za ravnatelja arhiva može imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine od dana imenovanja (sukladno čl. 54.st. 3. Zakona o arhivsko gradivu i arhivima).
Ravnatelja/icu Državnog arhiva u Virovitici imenuje ministar kulture Republike Hrvatske   na vrijeme od četiri godine.
Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola /sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03/.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- životopis s podacima o radnom iskustvu
- presliku domovnice
- dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerovljeni preslik)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerovljeni preslik)
- uvjerenje  o nekažnjavanju  /ne starije od šest mjeseci/
 
Prijavu s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta dostaviti na adresu:
Državni arhiv u Virovitici, Trg bana Josipa Jelačića 24, Virovitica  u roku od 15 dana od dana objave Natječaja, s naznakom “Natječaj za izbor ravnatelja/ice Državnog arhiva u Virovitici – ne otvarati"
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonom propisanom roku.
 
DRŽAVNI ARHIV U VIROVITICI
 
 

Objava, 30.04.2014.