Natječaji za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod

Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje
 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
na sljedećim radnim mjestima:
 
1. GLAVNI KNJIGOVOĐA - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 2 mjeseca za srednju stručnu spremu, odnosno 3 mjeseca za višu stručnu spremu - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb.
 
2. ADMINISTRATIVNI TAJNIK - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 2 mjeseca - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb.
 
3. SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba II, rad na određeno vrijeme od najduže godinu dana s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Dubrovnik.
 
4. KONZERVATOR-RESTAURATOR - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba II, rad na određeno vrijeme od najduže godinu dana s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Dubrovnik.
 

UVJETI:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
Viši stručni referent za knjigovodstvo: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/03, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), ekonomski ili drugi odgovarajući smjer, 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta.
Računovodstveni referent – financijski knjigovođa: SSS, ekonomski ili drugi odgovarajući smjer, 3 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
SSS, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 1123/03, 198/03, 105/03, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) odgovarajuće struke, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 4:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/03, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) odgovarajuće struke, stručno zvanje konzervatora-restauratora, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.
 

UVJETI - profil izvršitelja:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2:
Sistematičnost, organiziranost, pedantnost i savjesnost, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3 i 4:
Izgrađen osjećaj odgovornosti, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom.
 

Kratak opis poslova:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
Odgovornost za unos podataka u Glavnu knjigu Zavoda na temelju uredne i vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije, kontiranje knjigovodstvene dokumentacije na način da se osigura praćenje troškova i prihoda po nosiocima troška odnosno po programu temeljem naloga za fakturiranje, ispostavljanje računa naručiteljima, izrađivanje mjesečnih izvješća o naplati, izvještavane nadređenih o problemima, ustrojavanje kontnog plan, sudjelovanje u organizaciji vođenja i usklađivanja Glavne knjige i pomoćnih evidencija, izvještavanje o stanju i izvoru sredstava, prihoda i rashoda, kupaca i dobavljača te drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
Vođenje registra zaposlenih u javnim službama u dijelu evidencije bolovanja i personalne evidencije radnika, provjera Evidencija radnog vremena / radnih lista, izrada naloga i odluka za službena putovanja u inozemstvo, vođenje evidencije putnih naloga, izrada odluka o korištenju godišnjeg odmora, praćenje korištenja godišnjeg odmora i bolovanja, obavljanje poslova u vezi s prijavama, odjave te promjene podataka radnika Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje te drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
Sudjelovanje u preventivnom i kurativnom konzerviranju i restauriranju umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja (uz primjenu namjenskih ekspertiza), izrađivanje tehničke dokumentacije - evidencije radova, tehnološku dokumentaciju, radnje na zadanu temu te drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 4:
Istraživanje likovne i tehničke značajke, slojevitosti i ugroženosti umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja; preventivno i kurativno konzerviranje i restauriranje umjetničkih djela i drugih objektata od kulturnog i povijesnog značenja uz primjenu arhivskih i literarnih izvora i namjenskih ekspertiza; izrađivanje tehničke dokumentacije stanja i ugroženosti objekta prije zahvata, troškovničke, programske i izvedbene evidencije, tehnološke dokumentacije i evidencije korištenja materijalnih resursa; kroz konzultacije i nadzor sudjelovanje u praćenju izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova i drugo prema potrebi.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1  uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
 • državljanstva - preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice, domovnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta,
 • stečene stručne spreme - preslika diplome/potvrde o završenom studiju/svjedodžbe; strane diplome/svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj,
 • radnog iskustva - preslika elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja radio/la, rješenje o rasporedu, ugovor o radu i dr.).
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
 • državljanstva - preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice, domovnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta,
 • stečene stručne spreme - preslika diplome/potvrde o završenom studiju/svjedodžbe; strane diplome/svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
 • državljanstva - preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice, domovnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta,
 • stečene stručne spreme - preslika diplome/potvrde o završenom studiju/svjedodžbe; strane diplome/svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj,
 • posjedovanja vozačke dozvole - preslika vozačke dozvole.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 4 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
 • državljanstva - preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice, domovnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta,
 • stečene stručne spreme - preslika diplome/potvrde o završenom studiju/svjedodžbe; strane diplome/svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj,
 • položenog stručnog ispita – preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje konzervator-restaurator,
 • radnog iskustva - preslika elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • posjedovanja vozačke dozvole - preslika vozačke dozvole.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornike.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema propisima koji se reguliraju sukladno:
 
- Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
 
- Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
 
- Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Izabrani kandidat za radno mjesto pod rednim brojem 3 i 4 pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje liječničkog pregleda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa, a u tom slučaju će se radni odnos zasnovati sa sljedećim najviše rangiranim kandidatom. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Hrvatski restauratorski zavod.
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Ministarstva kulture RH i web stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavljivat će se na internetskoj stranici www.h-r-z.hr.
 
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se intervju i /ili pisana provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Za dokazivanje uvjeta - „Profil izvršitelja“ moguće je psihologijsko testiranje.
 
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe intervjua/provjere znanja i testiranja biti obaviješteni na internetskoj stranici www.h-r-z.hr pet dana prije održavanja.
 
Ako kandidat ne pristupi intervju/ provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u u javnom natječaju, te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO“ i nazivom radnog mjesta.
Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radih mjesta dužan je slati odvojene prijave za svako radno mjesto. 
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, biti će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Svi kandidati prijavljeni na natječaj biti će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
 
Hrvatski restauratorski zavod

 
Objava: 12.01.2018.