Javni natječaj za popunu radnih mjesta - Hrvatski državni arhiv

Na temelju članka 35. Statuta Hrvatskoga državnoga arhiva, Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“, broj 70/16, 50/17, 37/18) te suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 25. travnja 2018. godine KLASA: 112-01/18-01/0262, URBROJ: 532-06-02-02/3-18-02, Hrvatski državni arhiv objavljuje
 

JAVNI NATJEČAJ
 
za popunu radnih mjesta:
 
1. Arhivist/ica, 3 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja humanističkih ili društvenih znanosti ili umjetničkog područja [polja filmske (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) i primijenjene umjetnosti], odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17); (prednost: završen studij arhivistike), 
 • položen stručni ispit za zvanje arhivist, odnosno obveza polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od dvije godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa, 
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • probni rad 6 mjeseci.
 
2. Arhivist/ica, 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena privremeno odsutnih zaposlenika)

Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja humanističkih ili društvenih znanosti ili umjetničkog područja [polja filmske (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) i primijenjene umjetnosti], odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17); (prednost: završen studij arhivistike), 
 • položen stručni ispit za zvanje arhivist, odnosno obveza polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od dvije godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa, 
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • probni rad 6 mjeseci.
 
3. Specijalist/ica suradnik/ca za fotografiju, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti:
 • završeno srednje stručno obrazovanje,
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • napredno poznavanje fotografskih tehnika i postupaka,
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • probni rad 2 mjeseca.
 
Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma),
 • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu,
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana),
 • dokaz o radnom iskustvu - ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili druga odgovarajuća potvrda ili ugovor, iz kojih je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio (radno mjesto pod brojem 3.),
 • dokaz o znanju jednog stranog jezika, i to svjedodžbu srednje škole ili indeks fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako je stručni ispit položen (radna mjesta 1. i 2.).

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će obveznom pisanom testiranju.
O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja i intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Hrvatskog državnog arhiva www.arhiv.hr, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta bit će objavljeni na internetskoj stranici Hrvatskog državnog arhiva www.arhiv.hr.
Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza testiranja i provjere, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.
U prijavi za natječaj kandidati su dužni navesti točan naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za javni natječaj za radno mjesto (navesti naziv radnog mjesta)“.
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV
RAVNATELJ
 
Objava: 10.10.2018.