Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Dubrovniku

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18)  raspisuje se

 
NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Dubrovniku
 
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske  46/07, 45/09, 63/11),
- prijedlog programa rada,
- najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja
- položen stručni ispit iz arhivske struke,
- isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
 
Iznimno, na temelju čl. 41. st. 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima za ravnatelja/ravnateljicu arhiva može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08).
 
Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture Republike Hrvatske na četiri godine.
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi (diplomu u izvorniku ili ovjerenom presliku)
- prijedlog programa rada Državnog arhiva u Dubrovniku
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke (izvornik ili ovjereni preslik)
- domovnica (izvornik ili ovjereni preslik)
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz o radnom iskustvu u arhivu ili o radu u kulturi, znanosti i obrazovanju
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci (izvornik).
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Dubrovniku na adresu: Državni arhiv u Dubrovniku, Sv. Dominika 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: "Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu".
 
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
                                                                                              Državni arhiv u Dubrovniku


 
Objava, 20.7.2018.