Natječaj za popunu radnog mjesta čistačice/garderobijerke - Gradsko kazalište mladih, Split

Temeljem čl. 18. Statuta te čl. 7. Pravilnika o radu, ravnatelj Gradskog kazališta mladih raspisuje


NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta čistačice/garderobijerke, jedan izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme
(zamjena do povratka radnice s bolovanja)


Uvjeti:
- NSS.

Uz prijavu, natjecatelji su dužni priložiti životopis, kopiju svjedodžbe o završenom osnovnoškolskom obrazovanju te osobne iskaznice.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja po potrebi će se provesti testiranje i to: provjera posebnih znanja i vještina (materijali, sredstva, tehnike).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03). Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


Nekompletne i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava je 8 dana, a počinje teći 19. lipnja 2018.

Prijave dostaviti na adresu:
Gradsko kazalište mladih, Split, Trg Republike 1.

O rezultatu izbora kandidati će bit obaviješteni putem web stranica Gradskog kazališta mladih, dok će kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti biti obaviješteni i sukladno odredbama zakona.Objava: 19.06.2018.