Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Upravno vijeće Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, UNESCO-ov Centar II kategorije temeljem članaka 14., 15. i 16. Statuta MCPA Zadar, članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 5. Uredbe o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (“Narodne novine“ broj 33/08) i Odluke Upravnog Vijeća Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donesene na 13. sjednici Upravnog vijeća održane dana 27. ožujka 2018. godine raspisuje

 
NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru
 
Za ravnatelja/icu Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru može biti imenovana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
 • završen diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • priznato stručno radno iskustvo na području zaštite kulturne baštine
 • aktivno znanje najmanje jednoga stranog jezika
 • posjeduje stručne, radne i organizacijske sposobnosti za uspješno vođenje Centra.
 
Prijavi se prilaže:
 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
 3. elektronički zapis ili potvrda o radnom stažu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 4. preslik osobne iskaznice ili domovnice,
 5. izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
 6. uvjerenje o poznavanju stranog/stranih jezika,
 7. prijedlog četverogodišnjeg programa rada MCPA Zadar.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (’Narodne novine’ broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Sukladno članku 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, ravnatelja/icu imenuje ministar nadležan za kulturu na prijedlog predsjednika Upravnog Vijeća Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, u dogovoru s glavnim direktorom UNESCO-a na razdoblje od 4 godine i može ponovno biti imenovan.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog natječaja u službeno glasilu RH: “Narodne novine” i u jednom dnevnom glasilu koji izlazi na cijelom području Republike Hrvatske.
Na natječaj se mogu javiti pod ravnopravnim uvjetima, osobe oba spola.
Molbe za natječaj treba dostaviti na hrvatskom jeziku i jednom od radnih jezika UNESCO-a (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski).
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, o imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Prijave se podnose pisanim putem na adresu:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1
23 000 Zadar, s naznakom: 'Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati'Objava, 12.10.2018.