Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod

Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
na sljedećim radnim mjestima:
 
1. KONZERVATOR KEMIČAR - 1 izvršitelj (m/ž) u Prirodoslovnom laboratoriju, Zajednička stručna služba, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od 6 mjeseci – zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb.
 
2. SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za tekstil, papir i kožu, Služba za pokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u  trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.
 
UVJETI:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju dipl. inženjer kemijske tehnologije, dipl. inženjer kemije ili prof. kemije, stručno zvanje konzervatora kemičara, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika.
 
Ukoliko niti jedan kandidat neće zadovoljiti uvjet stručnog zvanja konzervator kemičar izabrat će se kandidat za radno mjesto „SURADNIK KONZERVATORA KEMIČARA“ sa slijedećim uvjetima:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju dipl. inženjer kemijske tehnologije, dipl. inženjer kemije ili prof. kemije, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), odgovarajuće struke, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
UVJETI - profil izvršitelja:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2:
Izgrađen osjećaj odgovornosti, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom.
 
Kratak opis poslova:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
Istraživanje tehnoloških značajki umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja te njihovog stanja i uzroka njihovog propadanja primjenom metoda iz područja prirodnih znanosti; izrađivanje dokumentacije namijenjene procjeni mogućih konzervatorsko-restauratorskih zahvata (literaturni podaci, recepture i tehnološke upute) i evidencija zatečenog stanja (terenski nalazi i snimci, tehničkih opisa nalaza o pojedinom ili o skupini uzoraka); izrađivanje programske dokumentacije; sudjelovanje u praćenju izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova; prikupljanje i vođenje zbirke uzoraka i standarda ovisno o materijalu uže specijalizacije i drugo prema potrebi.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
Sudjelovanje u preventivnom i kurativnom konzerviranju i restauriranju umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značaja (uz primjenu namjenskih ekspertiza); izrađivanje tehničke dokumentacije – evidencije radova, tehnološke dokumentacije, radnja na zadanu temu te drugo prema potrebi.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
  • državljanstva - presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice, domovnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta,
  • stečene stručne spreme - presliku diplome / potvrde o završenom studiju / svjedodžbe; strane diplome/svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj,
  • položenog stručnog ispita - presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje konzervator kemičar,
  • radnog iskustva - presliku elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • posjedovanja vozačke dozvole - presliku vozačke dozvole,
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
  • državljanstva - presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice, domovnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta,
  • stečene stručne spreme - presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju; strane svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj.
  • posjedovanja vozačke dozvole - presliku vozačke dozvole.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornike.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema propisima koji se reguliraju sukladno:
 
- Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac
/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE
%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

 
- Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
 
- Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Izabrani kandidati pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje liječničkog pregleda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa, a u tom slučaju će se radni odnos zasnovati sa sljedećim najviše rangiranim kandidatom. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Hrvatski restauratorski zavod.
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Ministarstva kulture RH i internetskoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavljivat će se na internetskoj stranici www.h-r-z.hr.
 
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se intervju i /ili pisana provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Za dokazivanje uvjeta - „Profil izvršitelja“ moguće je psihologijsko testiranje.
 
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe intervjua / provjere znanja i testiranja biti obaviješteni na internetskoj stranici www.h-r-z.hr pet dana prije održavanja.
 
Ako kandidat ne pristupi intervju / provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO“ i nazivom radnog mjesta.
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, biti će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Svi kandidati prijavljeni na natječaj biti će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
 
 
Hrvatski restauratorski zavod


 
Objava, 5.4.2018.