Natječaj za zasnivanje radnih odnosa - Hrvatski restauratorski zavod

Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
na sljedećim radnim mjestima:
 
1. SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Ludbreg, Služba za odjele izvan Zagreba 1, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Ludbreg.
 
2. STRUČNI SURADNIK ZA ARHIVSKE POSLOVE - 1 izvršitelj (m/ž) u Arhivu, Informacijsko-dokumentacijski odjel, Zajednička stručna služba, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.
 
3. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.
 
4. KONZERVATOR-RESTAURATOR - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci - zamjena za nenazočnog radnika, mjesto rada Dubrovnik.
 
5. KONZERVATOR-RESTAURATOR - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci - zamjena za nenazočnog radnika, mjesto rada Dubrovnik. a najduže do 4. ožujka 2019. godine.
 
UVJETI:
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), odgovarajuće struke, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
Završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) – studij arhivistike, položen ispit za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog gradiva (ili obveza polaganja u roku od 6 mjeseci), znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, poznavanje jednog stranog jezika, vozačka dozvola “B” kategorije.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/03, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), pravo, 5 godina radnog iskustva u struci, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
Za radna mjesta pod rednim brojem 4 i 5:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/03, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) odgovarajuće struke, stručno zvanje konzervatora-restauratora, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
 
Za radna mjesta pod rednim broj 4 i 5:
Ukoliko niti jedan kandidat neće zadovoljiti uvjet stručnog zvanja konzervator-restaurator izabrat će se kandidat za radno mjesto „SURADNIK KONZERVATORA RESTAURATORA“ sa sljedećim uvjetima:
 
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), odgovarajuće struke, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
UVJETI - profil izvršitelja:
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1, 4 i 5:
Izgrađen osjećaj odgovornosti, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2 i 3:
Sistematičnost, organiziranost, pedantnost i savjesnost, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom.
 
 
Kratak opis poslova:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
Sudjeluje u preventivnom i kurativnom konzerviranju i restauriranju umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značaja (uz primjenu namjenskih ekspertiza); izrađuje tehničku dokumentaciju – evidencije radova, tehnološku dokumentaciju; radnje na zadanu temu i drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
Obavljanje poslova na sređivanju, opisu, digitalizaciji i zaštiti arhivskog gradiva, izrađivanje obavijesnih pomagala, vođenje evidencija arhivskog gradiva i arhivskih zbirki, sudjelovanje u vrednovanju, izlučivanju i predaji gradiva ovlaštenom arhivu, obavljanje stručnog nadzora nad čuvanjem gradiva na lokacijama Zavoda i surađivanje s djelatnicima zaduženim za rad s arhivskim gradivom ,  izdavanje podataka iz dokumenata na traženje djelatnika  Zavoda i u postupku reguliranja prava na pristup informacijama, doprinos obavljanju djelatnosti Zavoda znanjima iz područja arhivske struke, sudjelovanje u izradi akata kojima se reguliraju pitanja iz područja arhivske struke i drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
Sastavljanje ugovora, sudjelovanje u postupcima javne nabave, sastavljanje pravnih akata Zavoda, sastavljanje ugovora i drugih pravnih akata iz područja radnog prava, praćenje hrvatskih i međunarodnih zakonskih i drugih pravnih propisa, neposredno ili posredno povezanih s konzervatorsko-restauratorskom djelatnošću, pružanje pravne podrške iz pravnih materija u vezi s poslovanjem Zavoda, vođenje evidencija, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja.
 
 
Za radna mjesta pod rednim brojem 4 i 5:
Istraživanje likovnih i tehničkih značajki, slojevitosti i ugroženosti umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja; preventivno i kurativno konzerviranje i restauriranje umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja uz primjenu arhivskih i literarnih izvora i namjenskih ekspertiza; izrađivanje tehničke dokumentacije stanja i ugroženosti objekta prije zahvata, troškovničke, programske i izvedbene evidencije, tehnološke dokumentacije i evidencije korištenja materijalnih resursa; kroz konzultacije i nadzor sudjelovanje u praćenju izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova i drugo prema potrebi.
 
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
 • državljanstva - preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice,
 • stečene stručne spreme - presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj,
 • posjedovanja vozačke dozvole - presliku vozačke dozvole.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
 • državljanstva - preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice,
 • stečene stručne spreme - presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj,
 • položenog ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog gradiva -uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • posjedovanja vozačke dozvole - presliku vozačke dozvole.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
 • državljanstva - preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice,
 • stečene stručne spreme - presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj,
 • radnog iskustva - preslika elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • radnog iskustva u struci (potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio, rješenje o rasporedu, ugovor o radu, pisanu izjavu i dr.).
 • posjedovanja vozačke dozvole - preslika vozačke dozvole.
 
Za radna mjesta pod rednim brojem 4 i 5 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
 • državljanstva - preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice,
 • stečene stručne spreme - preslika diplome/potvrde o završenom studiju/svjedodžbe; strane diplome/svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj,
 • položenog stručnog ispita uvjerenja o položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje konzervator-restaurator,
 • posjedovanja vozačke dozvole - preslika vozačke dozvole,
 • radnog iskustva - preslika elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti izvornike.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema propisima koji se reguliraju sukladno:
 
- Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac
/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20Z
APOŠLJAVANJU.pdf

 
- Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
 
- Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Izabrani kandidati za radna mjesta „Suradnik konzervatora restauratora“ i „Konzervator-restaurator“ pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje liječničkog pregleda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa, a u tom slučaju će se radni odnos zasnovati sa sljedećim najviše rangiranim kandidatom. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Hrvatski restauratorski zavod.
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Hrvatskom restauratorskom zavodu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata i u svrhu dostave obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski restauratorski zavod izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Ministarstva kulture RH i web stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavljivat će se na internetskoj stranici www.h-r-z.hr.
 
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se intervju i /ili pisana provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Za dokazivanje uvjeta - „Profil izvršitelja“ moguće je psihologijsko testiranje.
 
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe intervjua/provjere znanja i testiranja biti obaviješteni na internetskoj stranici www.h-r-z.hr pet dana prije održavanja.
 
Ako kandidat ne pristupi intervju/ provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb.
Prijava na natječaj koja je upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan koji je predana pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO“ s rednim brojem i punim nazivom radnog mjesta.
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Svi kandidati prijavljeni na natječaj bit će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
 
Hrvatski restauratorski zavod 
Objava, 4.7.2018.