Natječaj Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17) i suglasnosti Ministarstva kulture (KLASA:112-01/18-01/0261, URBROJ: 532-06-02-02/3-18-02), Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6a, raspisuje

 
NATJEČAJ
 
za radno mjesto viši stručni savjetnik za međunarodne odnose, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, humanističke ili druge odgovarajuće struke, odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- 4 godine radnog staža,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu i aktivno znanje drugog svjetskog jezika u govoru i pismu,
- poznavanje rada na osobnom računalu.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik),
- domovnicu (preslik),
- dokaz o četiri godine radnog staža (elektronički zapis ili potvrda o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika i aktivnom znanju drugog svjetskog jezika,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslik).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "za natječaj viši stručni savjetnik za međunarodne odnose "
Trg Republike Hrvatske 6a
10 000 Zagreb


Objava: 28.03.2018.