Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Zamjenik ravnatelja - Hrvatski restauratorski zavod

Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
na sljedećem radnom mjestu:
 
ZAMJENIK RAVNATELJA - 1 izvršitelj (m/ž) u Uredu ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda (u daljnjem tekstu: Zavod), rad na određeno vrijeme na četiri godine s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb
 
UVJETI:

Stručni uvjeti i osnovna znanja: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno s njim izjednačeni studij, društvenog ili humanističkog smjera, stručne, radne i organizacijske sposobnosti, deset godina radnog iskustva u konzervatorskoj ili konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti, sedam godina iskustva na upravljačkim poslovima, znanje barem jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije
 
Svrha posla: organiziranje i vođenje administrativnog poslovanja Zavoda: briga o ispunjenju svih važnih logističkih, organizacijskih i administrativnih uvjeta za nesmetano odvijanje djelatnosti s ciljem ispunjenja temeljne svrhe Zavoda u skladu s usvojenom misijom i vizijom te strateškim planom
 
Glavne odgovornosti: osigurava i organizira implementaciju poslovne politike, plana rada te smjernica i procedura poslovanja donesenih od strane Upravnog vijeća i ravnatelja; razvija i unapređuje poslovne procese; uspostavlja i nadzire sustav poslovnog izvještavanja i planiranja za sve nivoe menadžmenta na način koji će osigurati pravovremene, točne i korisne informacije; predlaže mjere i aktivnosti u cilju unapređenja poslovanja Zavoda; po ovlaštenju predstavlja i zastupa Zavod te sklapa pravne poslove i poduzima pravne radnje; inicira te aktivno sudjeluje u rješavanju poslovne problematike te drugo prema potrebi posla
 
Za radno mjesto uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti:
 • životopis,
 • smjernice djelovanja za mandatno razdoblje,
 • dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • dokaz radnog iskustva u konzervatorskoj ili konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti (preslika elektroničkog zapisa ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz radnog iskustva na upravljačkim poslovima (potvrda poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio, rješenje o rasporedu, ugovor o radu, pisanu izjavu i dr.);
 • dokaz posjedovanja vozačke dozvole „B“ kategorije (preslika vozačke dozvole).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima.
 1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
 
 1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
 
 1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Hrvatskom restauratorskom zavodu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u svrhu dostave obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski restauratorski zavod izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Ministarstva kulture RH i mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na mrežnoj stranici www.h-r-z.hr.
 
Rok za podnošenje prijava je 31. kolovoza 2018. od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Za prijavu koja je na natječaj upućena preporučeno poštom, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO“ i nazivom radnog mjesta.
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Svi kandidati prijavljeni na natječaj bit će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
 
Hrvatski restauratorski zavod


 
Objava: 17.8.2018.