Javni natječaj za prijem zaposlenika (m/ž) - Državni arhiv u Šibeniku


Na temelju čl. 27. Statuta Državnog arhiva u Šibeniku (dalje: Arhiv) te sukladno čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), odredbama Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/16, 50/17, 37/18) i odredbama Pravilnika o radu, unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada DAŠI ravnateljica Arhiva raspisuje
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijem zaposlenika (m/ž):
 
1. arhivski tehničar/tehničarka – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme
   (zamjena do povratka zaposlenika s bolovanja), puno radno vrijeme

Uvjeti:
 • srednja stručna sprema (SSS) društvenog ili upravnog smjera
 • položen stručni ispit za zvanje arhivskog tehničara
 • poznavanje jednog svjetskog jezika
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke. Ako se ne jave kandidati (m/ž) s položenim stručnim ispitom za zvanje arhivski tehničar, u obzir dolaze kandidati (m/ž) koji su radili najmanje godinu dana na istim ili sličnim poslovima (poslovi obrade i korištenja arhivskog i dokumentarnog gradiva) o čemu je potrebno priložiti dokaz.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.
 
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 • životopis
 • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje arhivski tehničar i/ili dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima obrade i korištenja arhivskog i dokumentarnog gradiva (potvrda i/ili preporuka poslodavca)
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Šibenik, na adresu: Državni arhiv u Šibeniku, Velimira Škorpika 6/A (p.p. 137), 22000 Šibenik s naznakom: „Za natječaj“.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Državni arhiv u Šibeniku

 
 Objava: 4.8.2018.