Natječaj za radno mjesto diplomirani knjižničar - Hrvatska knjižnica za slijepe

HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE, 10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 80/1 (ulaz iz Šenoine 34/1)
 
objavljuje NATJEČAJ za primitak u radni odnos:
 
DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR
 
Izvršitelj/ica: 1
                                  
Uvjeti:
 
• VSS – studij knjižničarstva, završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani  
 preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti sa najmanje 60 ETCS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva s kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili
• završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja.
    
   -    Položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara odnosno obveza polaganja istog u 
         zakonski predviđenom roku.
   -    Informacijska i informatička pismenost te poznavanje barem jednog knjižničnog softvera
   -    Poznavanje jednog stranog jezika
   -    Poznavanje brajice
   -    Poznavanje asistivne tehnologije potrebne za obradu i reprodukciju dostupnih formata 
   -    Godina dana radnog iskustva na sličnim poslovima s višom ili visokom stručnom
 
Uz ispunjavanje gore navedenih uvjeta, prednost mogu ostvariti kandidati koji:
- su upoznati s građom u pristupačnim formatima  (zvučna knjiga, brajica, strojno čitljivi oblici) te njenom obradom i reprodukcijom
- brajicom vladaju u čitanju i pisanju
- upućeni su u rad s govornom jedinicom i brajevim retkom
- imaju iskustvo rada s osobama koje ne mogu čitati standardni tisak
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- molbu
- motivacijsko obrazloženje na hrvatskom i jednom stranom jeziku
- životopis
- preslik diplome
- preslik potvrde o poznavanju stranog jezika
- uvjerenje o nekažnjavanju
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (objava je bila 16. svibnja 2018. godine).
 
Prema potrebi će kandidati biti testirani.
 
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Molbe s oznakom "Za natječaj za zapošljavanje" i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Hrvatska knjižnica za slijepe, 10000 Zagreb, Šenoina 34/1, pp. 231
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Objava, 16.5.2018.