Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Muzejima Ivana Meštrovića, Split (spremačica m/ž)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017), sukladno članku 19. Statuta Muzeja Ivana Meštrovića, čl. 5. Pravilnika o radu Muzeja Ivana Meštrovića, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MIM-a te sistematizaciji radnih mjesta i suglasnosti Ministarstva kulture RH, Klasa: 112-01/18-01/0369 URBROJ: 532-06-02-02/3-18-02 od 25. travnja 2018.g., Muzeji Ivana Meštrovića raspisuju
 
J A V N I    N A T J E Č A J 
 
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Muzejima Ivana Meštrovića, Galerija Meštrović, Šetalište Ivana Meštrovića 46, Split za radno mjesto: 
  • Spremač/ica - 1 izvršitelj/ica - neodređeno vrijeme – probni rad 2 mjeseca 
     
  • UVJETI: NSS, radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima 
     
  • Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslika osobne iskaznice, dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda HZMO-a), dokaz o stručnoj spremi, potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat/kinja obavljao/la, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 
Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom propisu.
 
Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu pronaći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
 
Muzeji Ivana Meštrovića pridržavaju pravo dodatnih testiranja odnosno, razgovora s kandidatima/kinjama. Poziv na pisano testiranje odnosno, razgovor, prijavljeni kandidati/kinje dobit će putem e-maila.
 
Kandidati dostavljaju neovjerene preslike.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama s naznakom „Natječaj za spremača/čicu“ na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom odluke o odabiru kandidata/kinje  na oglasnoj ploči i web stranici Muzeja Ivana Meštrovića (www.mestrovic.hr) u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata/kinje. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stra­nici Muzeja Ivana Meštrovića.
 

Muzeji Ivana Meštrovića


Objava: 9.5.2018.