Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Stručni suradnik - Hrvatski restauratorski zavod

Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 02/97 i 119/01) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje
 
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
za potrebe provedbe projekta pod nazivom „TrArS – Tragom obitelji Straub“ financiranog iz programa Kreativna Europa: potprogram Kultura te projekta „Claustra+ Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarium“ financiranog iz programa – Interreg Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. na sljedećem radnom mjestu:
 
STRUČNI SURADNIK ZA ŠKOLOVANJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE I MEĐUNARODNU SURADNJU - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju, Ured ravnatelja - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci za potrebe provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije, mjesto rada Zagreb
 
UVJETI:

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno s njim izjednačeni studij društveno-humanističkog smjera, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje dva strana svjetska jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
Kratak opis poslova:
Stručno-administrativna potpora u praćenju, provedbi i izvještavanju u sklopu projekata financiranih iz fondova Europske unije. Prevođenje s i na hrvatski jezik za potrebe projekta, uspostavljanje i održavanje suradnje sa srodnim institucijama i stručnjacima iz inozemstva s ciljem provedbe projektnih aktivnosti.
 
Za radno mjesto uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u
  Republici Hrvatskoj), te
- dokaz posjedovanja vozačke dozvole „B“ kategorije (preslika vozačke dozvole).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti izvornike.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima.
  1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
 
 

  1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
 
  1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Hrvatskom restauratorskom zavodu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u svrhu dostave obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski restauratorski zavod izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Ministarstva kulture RH i mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na mrežnoj stranici www.h-r-z.hr.
 
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se intervju i /ili pisana provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Za dokazivanje uvjeta - „Profil izvršitelja“ moguće je psihologijsko testiranje.
 
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe intervjua/provjere znanja i testiranja biti obaviješteni na internetskoj stranici www.h-r-z.hr pet dana prije održavanja.
 
Ako kandidat ne pristupi intervjuu/provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Za prijavu koja je na natječaj upućena preporučeno poštom, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO“ i nazivom radnog mjesta.
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Svi kandidati prijavljeni na natječaj bit će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
 

Hrvatski restauratorski zavod


 
Objava: 17.8.2018.