Natječaj za radna mjesta dokumentarist/ica i kustos/ica - Muzejski dokumentacijski centar

Muzejski dokumentacijski centar objavljuje

NATJEČAJ

 
  1. za radno mjesto Dokumentarist/ica – 2 izvršitelj-a/ice na neodređeno vrijeme
  2. za radno mjesto Kustos/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Opći uvjeti:

a) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – društveno-humanističkog smjera (prednost povijest umjetnosti, muzeologija, informatologija, arheologija)

Posebni uvjeti:
1a) položen stručni ispit za muzejsko zvanje DOKUMENTARIST
2a) položen stručni ispit za muzejsko zvanje KUSTOS
b) aktivno znanje 1 svjetskog stranog jezika
c) izvrsno poznavanje rada na PC-u
1d) radno iskustvo od najmanje godine dana na muzejskim i/ili dokumentarističkim poslovima i/ili srodnim poslovima
2d) radno iskustvo od najmanje godine dana na muzejskim i/ili kustoskim poslovima i/ili srodnim poslovima

Na natječaj se mogu javiti i kandidati bez položenog stručnog ispita uz uvjet polaganja po stjecanju uvjeta za pristup stručnom ispitu.

Ugovor o radu sa izabranim kandidatom sklapa se na neodređeno vrijeme uz uvjet pobnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Prijavi za natječaj potrebno je priložiti:
  1. dokaz o stručnoj spremi
  2. životopis
  3. deteljan popis i opis obavljanih poslova
  4. dokaz o položenom stručnom ispitu (ako postoji)
  5. elektronički zapis o radnom stažu (HZMO)
  6. suglasnost (privolu) za korištenje osobnih podataka - natječaj (formular dostupan na www.mdc.hr)
Prijave se šalju na adresu: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10 000 Zagreb, s naznakom za pod 1)  »Prijava na natječaj DOKUMENTARIST/ICA– ne otvaraj« za pod 2) »Prijava na natječaj KUSTOS/ICA– ne otvaraj«i primaju u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u obzir. Kandidati će o testiranju, kvalifikacijskom razgovoru, užem izboru i rezultatima natječaja biti obaviješteni putem e-maila i službenih stranica MDC-a www.mdc.hr. Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isklučivo u svrhu provođenja postupka javnog natječaja te se u skladu s relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima čuvaju i uništavaju.

Ravateljica MDC-a:
Maja Kocijan, prof.


Objava, 11.5.2018.