Natječaj za popunu radnog mjesta majstora tona - Gradsko kazalište mladih, Split

Temeljem čl. 18. Statuta  te čl. 7. Pravilnika o radu Gradskog kazališta mladih, ravnatelj Gradskog kazališta mladih raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za popunu radnog mjesta majstora tona, jedan izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme
 
Uvjeti:
  • VŠS ili SSS,
  • jedna godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima.
Uz prijavu, natjecatelji su dužni priložiti životopis, kopiju osobne iskaznice te dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (presliku svjedodžbe, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu, preslike ugovora ili potvrde poslodavca iz kojih je vidljivo obavljanje istih ili sličnih poslova).
Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete, dužni su pristupiti audiciji. O točnom datumu audicije te programu iste, kandidati će biti obaviješteni najkasnije 5 dana prije održavanja audicije.
Ugovor o radu sklapa se uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03). Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


Nekompletne i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Prijave dostaviti na adresu: Gradsko kazalište mladih, 21000 Split, Trg Republike 1, natječaj za majstora tona.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru, putem web stranica Gradskog kazališta mladih, dok će kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti biti obaviješteni i sukladno odredbama zakona.Objava: 26.11.2018.