Javni natječaj Arheološkog muzeja Zadar

Arheološki muzej Zadar, Trg opatice Čike 1, 23000 Zadar, temeljem članka 25. Zakona o muzejima, članka 15. stavak 2. točke 7. i 12. Statuta Arheološkog muzeja Zadar, članka 25. stavak 1. i 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama,  članaka 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te suglasnosti Ministarstva kulture, Klasa: 112-01/18-01/1146, Urbroj: 532-06-02-02/3-18-02, od 04. listopada  2018. godine, objavljuje:

 
JAVNI NATJEČAJ 
za zasnivanje radnog odnosa
 
1. Kustos – u odjelu „Muzej ninskih starina“ u Ninu – 1 (jedan) izvršitelj
 
Vrsta radnog odnosa:
 
Rad na neodređeno vrijeme –   puno radno vrijeme, probni rad 4  (četiri ) mjeseca
 
Uvjeti:
 
- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski stručni studij arheologije ili visoka stručna sprema – smjer arheologija; 
- položen stručni ispit za kustosa; 
- jedna godina radnog iskustva u struci; 
- poznavanje jednog stranog jezika; 
- poznavanje rada na PC-u; 
 
U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke ( osobno ime, datum i mjesto
rođenja, adresu stanovanja, broj telefona  te e – mail )
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:
 
- životopis; 
- dokaz o završenom visokoškolskom obrazovanju; 
- dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa; 
- dokaz o radnom iskustvu; 
- domovnicu;
 
- uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
 
Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat  prije sklapanja
ugovora o radu, dužan je priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijave se podnose u roku od 8 ( osam ) dana od dana objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose na adresu: Arheološki muzej Zadar, Trg opatice Čike 1, 23 000 Zadar, s naznakom „ Za natječaj –  Kustos “, s naznakom „ne otvarati“,  preporučenom pošiljkom.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
 
 
 
Arheološki muzej Zadar


 
Objava: 26.10.2018.